Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

Regulamentul Școlii doctorale "Academician Radu Voinea"

 

Capitolul I

Dispozitii generale

Art.1. Scoala doctortala "Academician Radu Voinea" din cadrul Universitatii din Craiova se organizeaza in conformitate cu prevederile Legii Invatamântului nr. 84/1995, reglementarile Hotarârii Guvernului României nr.567/2005 si ale Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4491 din 6 iulie 2005, precum si ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat al Universitatii din Craiova.

Art.2. Doctoratul este de tip stiintific si are doua componente: Programul de studii universitare avansate si Programul de cercetare stiintifica.

Capitolul II

Organizarea Scolii doctorale "Academician Radu Voinea"

Art.3. Scoala doctorala "Academician Radu Voinea" din cadrul Universitatii din Craiova se infiinteaza prin hotarâre a Senatului Universitatii din Craiova.
Art.4. Prof.univ.dr.ing Iulian Popescu este directorul scolii doctorale.

Art.5. Asigurarea calitatii in cadrul Scolii doctorale "Academician RaduVoinea" se realizeaza de catre comisiile interne si externe de audit conform regelmentarilor Universitatii din Craiova.

Art.6. Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de regula de trei ani si se cuprinde intre data inmatricularii la doctorat si data sustinerii publice a tezei de doctorat. Prelungirea sau intreruperea ciclului de studii doctorale se face conform reglementarilor Universitatii din Craiova.

Art.7. Doctoratul se desfasoara pe baza unui contract de studii doctorale incheiat intre doctorand, conducatorul de doctorat si IOSUD- Universitatea din Craiova, care prevede drepturile si obligatiile partilor, astfel incât sa fie respectate cerintele de asigurare a calitatii. Formularul de contract se elaboreaza de catre D.S.U.D. Formularul Programului individual de pregatire al doctoranzilor este aprobat @n cadrul Scolii Doctorale .
Art.8. Cheltuielile personalului care asigura desfasurare programului doctoral se suporta din bugetul Universitatii din Craiova, indiferent de forma  de invatamânt in care sunt inmatriculati doctoranzii.

Capitolul III

Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat

Art.9. Programul de studii universitare avansate se desfasoara pe doua semestre si cuprinde câte trei discipline pe semestru, care se finalizeaza cu examene sau colocvii. La finele acestui program studentul sustine un proiect de cercetare stiintifica. Tema sa precum si nivelul sau de realizare vor fi avizate de Consiliul Scolii Doctorale. Avizarea favorabila a proiectului ii da studentului dreptul de a urma Programul de cercetare stiintifica, care se desfasoara pe parcursul a doi ani sub indrumarea conducatorului stiintific si care se finalizeaza prin sustinerea publica a tezei de doctorat,in fata Consiliului Scolii Doctorale.

Art.10. Numirea comisiei pentru sustinerea publica a tezei se va face in acord cu Regulamentul privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat al Universitatii din Craiova. Comisia de doctorat este propusa de conducatorul de doctorat, cu avizul Consiliului stiintific al scolii doctorale si cu aprobarea Biroului senatului. Comisia este alcatuita din presedinte, conducator de doctorat si trei referenti oficiali, dintre care cel putin doi isi desfasoara activitatea in afara Universitatii din Craiova.

Art.11. Elaborarea si sustinerea tezei de doctorat trebuie sa demonstreze cunoasterea stiintifica avansata a domeniului de doctorat, sa contina elemente de originalitate in dezvoltarea temei de cercetare, precum si modalitati de validare stiintifica a rezultatelor obtinute.

Capitolul IV

Conferirea titlului de doctor si eliberarea diplomei de doctorat

Art.12. Conferirea titlui de doctor si eliberarea diplomei de doctorat se fac conform legilor in vigoare si cu respectarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat al Universitatii din Craiova.

Pregarirea doctoranzilor

Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de 3 ani (sase semestre) cu posibilitati de prelungire. Doctoranzii urmeaza, timp de doua semestre, un program de studii avansate insumând 60 de ECTS, dupa care pot promova in programul de cercetare stiintifica cu o durata de 4 semestre, insumând 120 de ECTS. ...sus

 
Gol