LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

LABORATOARE

Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială gestionează disciplinele de specialitate de la specializările de licență și masterat în domeniile: Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Autovehicule rutiere și Ingineria Transporturilor.
Laboratoarele sunt dotate cu: echipamente de prelucrări mecanice (atât în sistem clasic, cât și cu comandă numerică), sisteme de măsurare, diagnoză și control, ștanduri performante și motoare de test, care permit derularea activităților didactice și de cercetare necesare celor peste 30 de discipline deservite de cadrele didactice și tehnicienii departamentului. Partea experimentală este completată de laboratoare moderne de calcule și modelări, dotate cu software-uri consacrate, care permit simularea cu mare acuratețe a fenomenelor analizate.

Modelare proces turnare etrier frână - Magma


LABORATOARE INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGERIALĂ

Laborator de Fabricația Produselor Mecanice
Laboratorul deservește discipline din ciclul de licență și masterat care implică prelucrări mecanice prin așchiere, fiind dotat cu mașini-unelte clasice și cu comandă numerică, precum și cu aparate de masura și alte echipamente necesare studiului proceselor de prelucrare.

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic
• Autovehicule rutiere


• Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
• Managementul Producției și Logistică


Laborator de Studiul Materialelor
Laboratorul este echipat pentru efectuarea de analize metalografice și de structuri, deservind disciplinele fundamentale care tratează aceste aspecte.

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic
• Autovehicule rutiere
• Ingineria Transporturilor si Traficului


• Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
• Managementul Producției și Logistică


Laborator de Așchiere și Scule Așchietoare
Laboratorul este echipat pentru analiza parametrilor constructivi la toate tipurile de scule, precum și pentru determinarea forțelor și momentelor de așchiere apărute în exploatarea acestora.

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic
• Autovehicule rutiere


• Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice


Laborator de Tehnologia Materialelor, Sudură
Laboratorul este echipat pentru urmărirea diverselor procedee de obținere a semifabricatelor, precum și a asamblărilor sudate. Se pot face de asemenea și determinări ale unor proprietăți mecanice și de structură, specifice procedeelor folosite.

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic
• Autovehicule rutiere
• Ingineria Transporturilor si Traficului


• Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
• Managementul Producției și Logistică


Laborator de Mașini și Sisteme de Producție
Laboratorul este echipat cu diverse tipuri de mașini unelte, permițând evidențierea lanțurilor cinematice ale acestora și urmărirea efectului diverselor regimuri de așchiere la asupra preciziei și calității pieselor prelucrate

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic
• Autovehicule rutiere
• Ingineria Transporturilor si Traficului


• Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
• Managementul Producției și Logistică


Laborator de Bazele Cercetării Experimentale
Laboratorul este echipat pentru determinarea unor mărimi mecanice de uz general (forțe, momente, viteze, accelerații, temperaturi, presiuni, stări de tensiuni și deformații, cu aplicabilitate în tehnologii de prelucrare prin așchiere

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic


• Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
• Managementul Producției și Logistică
• Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne


Laborator de Toleranțe și Măsurări Tehnice
Laboratorul de Toleranțe și Control Dimensional , deservește disciplinele:Toleranțe și Control Dimensional, Managementul valorii și calității, Managementul activităților auxiliare, Controlul calității proceselor și produselor, care fac parte din domeniile de licență și masterat acreditate. Lucrările de laborator au drept scop formarea aptitudinilor cursanților necesare efectuării unor operații de control privind geometria pieselor, prin măsurări cu diferite metode și aparate de masură . În dotarea laboratorului se află o paletă largă de aparate și echipamente, printre care: instrumente și aparate de masură universale, dispozitive specializate pentru masurarea pieselor complexe, precum si echipamente de masura de inalta precizie. Evidențiem in acest sens aparatele de masura digitale MICROMASTER RS IPS 54 , DIGICO 305 MI și brațul pentru masurări 3D TESA MULTIGAGE, prevazute cu software de achiziție și prelucrare a datelor.

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic
• Autovehicule rutiere
• Ingineria Transporturilor si Traficului


• Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
• Managementul Producției și Logistică


Laborator de Proiectarea și Construcția Dispozitivelor
Laboratorul deservește disciplinele de Proiectarea și Construcția Dispozitivelor și de Dispozitive de Control. În laborator sunt o serie de ștanduri ce permit determinarea forței de fixare și a erorilor de orientare și fixare la diferite tipuri de mecanisme de fixare și elemente de orientare. În laborator există un set de elemente modulare SEM 64, permițând asamblarea unei mari diversități de dispozitive de măsură și control folosite în industrie, pe baza metodotolgiei SEFA DISROM.

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic


• Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
• Managementul Producției și Logistică


Laborator de Proiectare Asistata de Calculator
Laboratorul oferă suport aplicativ pentru disciplinele de proiectare asistată de calculator, fiind dotat cu calculatoare și software performant, ce acoperă activitățile de modelare geometrică, simulare pentru fenomene simple și complexe, prototipare virtuală.

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic
• Autovehicule rutiere
• Ingineria Transporturilor si Traficului


• Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
• Managementul Producției și Logistică
• Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne
• Optimizarea Sistemelor de Transporturt Rutier

↑↑ LABORATOARE INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGERIALĂ ↑↑

LABORATOARE AUTOVEHICULE RUTIERE ȘI TRANSPORTURI
Laborator de Motoare Termice, Procese și Caracteristici, Construcția MAI
Laboratorul este echipat pentru: analiza organologica si funcțională a motoarelor termice; studiul proceselor proceselor termice ale motoarelor cu ardere internă; determinarea parametrilor de stare, constructivi și funcționali; evaluarea funcționării motoarelor prin intermediul caracteristicilor etc.

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic
• Autovehicule rutiere
• Ingineria Transporturilor si Traficului


• Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne
• Optimizarea Sistemelor de Transporturt Rutier


Laborator de Calculul si Construcția Autovehiculelor
Laboratorul deservește disciplina de Calculul si construcția autovehiculelor, oferind suport pentru activitățile de laborator și proiect. Se pot urmări: • variantele constructive pentru diverse tipuri de autovehicule și subansamble ale acestora;
• determinarea unor parametri de funcționare ale lor;

Specializări deservite:
• Tehnologia Constructiilor de Masini
• Inginerie Economică în domeniul mecanic
• Autovehicule rutiere
• Ingineria Transporturilor si Traficului


• Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
• Managementul Producției și Logistică
• Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne
• Optimizarea Sistemelor de Transporturt Rutier


Laborator de Echipamente și tehnici de diagnosticare a autovehiculelor
Laboratorul deservește disciplina de Echipamente și tehnici de diagnosticare a autovehiculelor și cea de Încercare a autovehiculelor. Echipamentele din dotare permit următoarele determinări:
• Parametrii sistemului de frânare
• Geometria roților
• Unghi Dwell
• Determinarea stării tehnice a ansamblului mecanism motor

Specializări deservite:
• Autovehicule rutiere
• Ingineria Transporturilor si Traficului


• Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne
• Optimizarea Sistemelor de Transporturt Rutier


Laborator de Trafic Rutier și Transporturi
Laboratorul este echipat pentru:
• analiza soluțiilor și sistemelor de monitorizarea și dirijarea traficului;
• studiul și analiza poluării în traficul rutier;
• prelevarea datelor parametrelor fundamentali de trafic;
• elaborarea soluțiilor optime de transport;
• procesarea datelor de intrare și conceperea algoritmilor de dirijarea traficului, etc ;

Specializări deservite:
• Autovehicule rutiere
• Ingineria Transporturilor si Traficului


• Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne
• Optimizarea Sistemelor de Transporturt Rutier

↑↑ LABORATOARE AUTOVEHICULE RUTIERE ȘI TRANSPORTURI ↑↑