LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

PLAN OPERATIONAL PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

1. Strategia educationala
1.1. Oferta academica

- Extinderea si adaptarea ofertei educationale la cerintele societatii
- Dezvoltarea si majorarea ponderii invatamintului de masterat

1.2. Recrutarea de noi studenti

- Se impune corelarea numarului de studenti cu cererea sociala dar si cu posibilitatile facultatii fara sa se faca rabat de la calitatea procesului de invatamant
- Imbunatatirea procesului de admitere in sensul retinerii celor mai capabili tineri
- Se va intensifica procesul de atragere a elevilor cei mai buni din zona prin o mai buna mediatizare a posibilitatilor si a realizarilor facultatii


1.3. Procesul de invatamint

- Imbunatatirea si corelarea permanenta a programelor de invatamint si analitice: introducerea de cursuri noi; revizuirea scopurilor, obiectivelor, tematicilor cursurilor existente; introducerea de cursuri optionale, facultative, interdisciplinare;
- Prevederea explicita in planurile de invatamint a programelor de masteratat si doctorat a unor sarcini didactice concrete pentru studenti;
- Accentuarea laturii de cercetare a invatamintului prin prevederea in planul de invatamint a unor activitati de cercetare pentru studenti;
- Imbunatatirea metodelor de predare, evaluare utilizand tehnica de calcul;
- Stimularea studiului individual al studentilor;
- Introducerea in masura posibilitatilor a evaluarii continue;
- Sprijinirea organizarii de concursuri profesionale studentesti si cresterea preocuparii pentru obtinerea de rezultate bune.


2. Strategia cercetarii stiintifice

2.1. Cresterea rolului cercetarii stiintifice

- Mutarea centrului de greutate al activitatii personalului academic de pe activitatea didactica pe activitatea de cercetare stiintifica;
- Crearea unor centre de competenta in cercetare recunoscute national si international;
- Orientarea intr-o mai mare masura a studiilor masterale si doctorale spre cercetare;
- Utilizarea in mai mare masura a potentialului doctoranzilor si masteranzilor in realizarea activitatii de cercetare;

2.2 Sprijinirea activitatii de cercetare

- Sprijinirea inchegarii colectivelor de cercetare: spatii, dotari, personal academic si de cercetare, doctoranzi, masteranzi;
- Identificarea si popularizarea resurselor de finantare a cercetarii;
- Sprijinirea participarii la competitiile pentru granturi nationale si internationale;
- Sprijinirea cooperarii cu departamente similare din strainatate;
- Sprijinirea cooperarii cu firme de renume;
- Stabilirea unor parteneriate strategice cu firme interesate in cooperarea in cercetare cu facultatea.

3. Strategia financiara
3.1. Atragerea resurselor financiare

- Atragerea de resurse suplimentare prin activitate didactica;
- Atragerea de resurse suplimentare prin activitate de cercetare;
- Atragerea altor resurse.

3.2. Estimarea anuala a veniturilor si planificarea justificata si realista a activitatilor la nivel de departament


3.3. Urmarirea stricta a modului de utilizare a fondurilor alocate
4. Strategia gestionarii resurselor umane
4.1. Angajare, promovare

- Recrutare a unui personal inalt calificat;
- Activitate sustinuta si responsabila de promovare.

4.2. Evaluare

- Stabilirea clara a responsabilitatilor personalului departamentului si urmarirea indeplinirii acestora;
- Evaluarea periodica a activitatii didactice, de cercetare, administrative si de reprezentare a departamentului.
- Evaluarea periodica a activitatii didactice, de cercetare, administrative si de reprezentare a departamentului.

4.3 Asigurarea unor nivele de salarizare adecvate si diferentiate, mai apropiate de cele de pe piata muncii

- Prin organizarea unor activitati de natura academica suplimentare retribuite mai bine: cursuri, activitati de cercetare, contracte de cercetare finantate din fonduri internationale;
- Sistem de salarizare diferentiat in functie de performante didactice si grad de implicare in activitati administrative

4.4 Sprijinirea ridicarii nivelului profesional si promovarii pe posturi

- Participarea la stagii de documentare in strainatate;
- Cooperari internationale cu departamente similare din strainatate;
- Cooperari internationale cu companii de renume;
- Cresterea personalului didactic titular cu titlul de doctor din totalul personalului cu norma de baza in departament;
- Cresterea ponderii posturilor didactice ocupate din totalul posturilor didactice din statele de functii ale departamentului cu precadere la pozitiile preparator si asistent;
- Asigurarea unor conditii de munca corespunzatoare

5. Strategia gestionarii resurselor materiale
5.1. Extinderea si amenajarea spatiilor didactice, de cercetare

- Obtinerea unor spatii noi pentru desfasurarea activitatii didactice si de cercetare prin investitii sau achizitie din fondurile universitatii si prin redistribuire;
- Renovarea si reamenajarea spatiilor didactice si de cercetare existente;
- Utilizarea eficienta a fondurilor de investitii in echipamente pentru dezvoltarea unei baze materiale didactice si de cercetare performante.
- Elaborarea de proiecte de dezvoltare;
- Stimularea in continuare a stabilirii unor relatii strategice cu firme de prestigiu din tara sau strainatate interesate in dotarea unor laboratoare de specialitate;
- Asigurarea de birouri pentru personalul didactic si de cercetare;
- Crearea unor sali de lucru dotate cu calculatoare cu acces permanent pentru studenti.

5.2. Reparatii curente si intretinere spatiilor didactice, de cercetare

6. Strategia de imagine
6.1 Imaginea facultatii

- Promovarea cu mai multa insistenta a cartei de identitate vizuala a departamentului;
- Actualizarea permanenta a paginii WEB a departamentului;
- Elaborarea anuala de brosuri si prospecte ale departamentului in limba romana si engleza.

6.2 Participarea activa la societati stiintifice nationale si internationale6.3 Stabilirea unor relatii de cooperare cu departamente, facultati si companii lucrand in domeniu6.4 Legatura cu comunitatea locala

- Implicarea departamentului in programele comunitatii locale;
- Institutionalizarea legaturilor cu mediul socio-economic pentru identificarea cerintelor si asteptarilor pietei fortei de munca.

7. Strategia manageriala
7.1 Imbunatatirea structurii administrative

- Analiza si redistribuirea sarcinilor academice si administrative. Trecerea sarcinilor administrative cu precadere in atributiile personalului TESA
- Valorificarea in mai mare masura a potentialului cadrelor didactice prin stabilirea unor atributii clare.
- Infiintarea Consiliului Studentilor din facultate si consultarea periodica a acestuia pentru identificare si rezolvarea problemelor studentilor departamentului.

7.2. Imbunatatirea cadrului institutional

- Reevaluarea si reconstruirea cadrului institutional al departamentului in corelatie cu refacerea cadrului institutional al universitatii;
- Stabilirea clara a modului de circulatie a documentelor (Tipuri de documente, formate, circulatie);
- Extinderea sistemului informatic al departamentului astfel incat sa cuprinda majoritatea informatiilor referitoare la procesul didactic, de cercetare, doctorat.

7.3 Promovarea managementului strategic universitar la toate nivelurile

- Planificarea si fundamentarea deciziilor intr-un mod transparent si cu participarea activa a personalului academic si administrativ al departamentului;
- Exercitarea controlului la toate nivelurile privind realizarea obiectivelor stabilite;
- Descentralizarea actului managerial;
- Stimularea initiativei si responsabilitatii personale.

7.4 Evaluarea si asigurarea calitatii

- Imbunatatirea metodelor de evaluare a procesului didactic, de cercetare si al managementului universitar;
- Se vor imbunatati si extinde criteriile si strategiile de evaluare si asigurare a calitatii procesului de invatamint.