UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Formare continuă

Precizări generale

Facultatea de Mecanică organizează două tipuri de programe de pregătire profesională:
1: Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, învățământ cu frecvență.

Cursurile se adresează persoanelor cu studii superioare, care doresc să-și perfecționeze pregătirea în cadrul unui program cu frecvență, în urma căruia vor obține un „Certificat de atestare a competențelor profesionale” și un număr de credite.

2: Cursuri de perfecționare profesională:
Acest curs se adresează persoanelor cu orice nivel de pregătire, cursanții primind la absolvire o diplomă eliberată de Universitatea din Craiova.

Înscrierea

Înscrierea la aceste cursuri se face, cu condiția deținerii unei diplome de licență sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licență. Acest program trebuie să fie acreditat, sau autorizat să functioneze provizoriu, conform legii.

A: Cursantul va depune la secretariatul facultății un dosar plic, ce va cuprinde următoarele acte:
  • Fișa de înscriere (se solicită la secretariat)
  • Diploma de licență - în copie legalizată
  • Cartea de identitate - copie simplă
  • Adeverință medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale școlare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie; - candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene (după caz, a municipiului București) de orientare școlară și profesională. În adeverințele respective se va menționa în mod expres gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională, din ordinul Ministerului Sănătății nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.
  • Chitanță taxa de școlarizare (depinde de cursul solicitat cf. listelor de la pct. 1 sau 2 de mai sus)
  • Chitanță taxa de înscriere 100 RON
  • 2 fotografii tip buletin

B: În continuare solicitantul rămâne în așteptare până la întrunirea numărului minim de cursanți, urmând ca directorul de studii să îi comunice faptul că programul funcționează, și data de începere a primei convocări.

Derularea cursului

După luarea deciziei de începere a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, Universitatea din Craiova încheie cu candidații admiși un contract de studii pentru perioada de școlarizare și întocmește decizia de înmatriculare a acestora. Activitatea didactică la programele de formare și dezvoltare profesională continuă este modulară și flexibilă, fiind stabilită de comun acord cu cursanții.

Evaluări și finalizarea cursului

  • Finalizarea fiecarui modul se realizează prin evaluarea competențelor asimilate, prin examen scris, scris și oral sau practic, în conformitate cu metodele prevăzute în documentele curriculare.
  • Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă se finalizează, cu un examen de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul programului. Examenul de certificare a competențelor profesionale constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea lucrării de absolvire.
  • Actul de studii eliberat după promovarea examenului final de certificare a competențelor profesionale este „Certificatul de atestare a competențelor profesionale” specifice programului. Certificatul de atestare a competentelor profesionale este însoțit de un supliment descriptiv care conține situația școlară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară și competențele sau unitățile de competență vizate de programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă.

Alte precizări

În caz că programul este anulat, taxa de înscriere se restituie candidatului; dacă programul este amânat, candidatul admis își poate menține opțiunea și dreptul de a-l urma, la o dată ce va fi stabilită ulterior, dar nu mai târziu de un an universitar (două semestre).

Pentru alte detalii legate de organizare se va lua legătura cu responsabilul de program de studii, sau se va consulta:
Gol