UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Masterat

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Inginerie Industrială

Specializarea: Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice

Programul de studiu de master Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice asigură o instruire avansată în domeniul Inginerie industrială, corespunzătoare cerințelor si schimbărilor din mediul industrial. Integrând cunoștințele specifice științelor legate direct de fabricatia produselor mecanice precum: mașini-unelte, scule așchietoare, dispozitive de prelucrare, control și asamblare, elaborarea materialelor și semifabricatelor cu teoria optimizării, cercetarea experimentală, programarea calculatoarelor, etc., pachetul de discipline din programul de studiu asigură studenților competențele și abilitățile necesare pentru a rezolva probleme inginerești interdisciplinare, în scopul proiectării, realizării si întreținerii in condiții optime a proceselor și echipamentelor tehnologice din domeniul construcțiilor de mașini. Absolvenții specializării OPET obțin competențe generale și de specialitate care le permit să desfășoare, atât o cercetare academică în cadrul studiilor doctorale, cât și o abordare sistemică a proceselor și echipamentelor tehnologice. O dovadă în acest sens este numărul mare (peste 50%) al masteranzilor care după absolvire urmează studii doctorale, sau se angajază în marile companii industriale, unde promovează rapid.

Competențe profesionale:

  • utilizarea de software pentru optimizare constructivă și tehnologică;
  • elaborarea și utilizarea eficientă a materialelor avansate;
  • proiectare optimală de procese tehnologice și asigurarea calității;
  • proiectarea și exploatarea optimă a echipamentelor tehnologice;
  • modelarea și simularea proceselor de fabricație;

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
  • 214434 - Expert inginer mecanic
  • 214939 - Inginer de cercetare in tehnologie si echipamente neconvenționale
  • 214113 - Instructor sistem de producțieGol