UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Formare continuă

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:

Ingineria Proceselor de Fabricație


Informații generale

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Inginerie industrială
Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Tehnologia construcțiilor de mașini
Cod calificare L120130010
Taxă școlarizare: 1000 RON
Locul de derulare: Craiova - Facultatea de Mecanică
Responsabil program: Conf.dr.ing. ROȘCA Adrian Sorin

Stadiu curs:

Înscriere cursanți u
Derulare curs u
      
Evaluare finală u
Inactiv u

Competențe (cf. RNCIS):

  • C3.2 Utilizarea cunoștințelor de baza asociate programelor software si tehnologiilor digitale pentru explicarea si interpretarea problemelor care apar în concepția si proiectarea asistata de calculator a produselor, proceselor si tehnologiilor, în investigarea teoretico experimentala si prelucrarea computerizata a datelor, specifice ingineriei industriale, în general, si tehnologiei construcției de mașini în particular;
  • C4.5 Elaborarea de proiecte profesionale de procese tehnologice de fabricare specifice tehnologiei construcțiilor de mașini, inclusiv utilizând programe CAM specifice
  • C5.3 Aplicarea de principii si metode de baza pentru proiectarea echipamentelor tehnologice de fabricare si a logisticii industriale specifice tehnologiei construcțiilor de mașini;
  • C6.4 Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele si limitele metodelor de planificare, gestionare si exploatare a proceselor si sistemelor de fabricare, precum si de asigurare a calității si de inspecție a produselor, inclusiv a programelor software dedicate.
  • CT1 - Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor;

Plan de învățământ

Nr.crt. Denumirea disciplinei Ore curs Ore app. Forma ver. Credite
1 Elaborarea proceselor tehnologice de prelucrare mecanică prin așchiere 8 16 Examen 3
2 Utilizarea sculelor așchietoare 8 16 Examen 3
3 Sudarea materialelor metalice 8 16 Examen 3
4 Tratamente termice ale produselor metalice 8 16 Examen 3
5 Metrologie dimensionala și controlul calității 8 16 Colocviu 2
6 Robotică industrială 8 16 Examen 3
7 Matrițe de injecție 8 16 Examen 2
8 Logistică 8 16 Colocviu 2
9 Mentenanța sistemelor de fabricație 8 16 Examen 3
10 Dispozitive de fabricare 8 16 Colocviu 3
11 Practică pentru elaborarea proiectului de absolvire - 24 Proiect 3
Total 264 7E+3C+1P 30

Gol