UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Formare continuă

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:

Sisteme Avansate de Proiectare și Fabricație


Informații generale

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Inginerie industrială
Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Tehnologia construcțiilor de mașini
Cod calificare L120130010
Taxă școlarizare: 1000 RON
Locul de derulare: Craiova - Facultatea de Mecanică
Responsabil program: Conf.dr.ing. Crăciunoiu Nicolae

Stadiu curs:

Înscriere cursanți u
Derulare curs u
      
Evaluare finală u
Inactiv u

Competențe (cf. RNCIS):

  • C3.2 Utilizarea cunoștințelor de baza asociate programelor software si tehnologiilor digitale pentru explicarea si interpretarea problemelor care apar în concepția si proiectarea asistata de calculator a produselor, proceselor si tehnologiilor, în investigarea teoretico experimentala si prelucrarea computerizata a datelor, specifice ingineriei industriale, în general, si tehnologiei construcției de mașini în particular;
  • C3.3Aplicarea de principii și metode de bază din programe software și din tehnologiile digitale pentru programare, realizare de baze de date, grafica asistata, modelare, proiectarea asistata de calculator a produselor, proceselor si tehnologiilor, investigarea si prelucrarea computerizata a datelor specifice ingineriei industriale, în general, si tehnologiei construcțiilor de mașini, în particular;
  • C3.4 Aplicarea de principii si metode de baza pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricare, pe mașini clasice si/sau CNC cu date de intrare bine definite, în condiții de asistenta calificata
  • CT1 - Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată. Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a evaluării si autoevaluării in luarea deciziilor;

Plan de învățământ

Nr.crt. Denumirea disciplinei Ore curs Ore app. Forma ver. Credite
1 Metode avansate de proiectare 8 18 Colocviu 4
2 Asamblări demontabile și lagăre 8 18 Examen 3
3 Transmisii mecanice 8 18 Examen 3
4 Calculul și modelarea structurilor metalice 8 18 Examen 3
5 Prototiparea virtuală a sistemelor mecanice 8 18 Examen 3
6 Programarea mașinilor unelte cu comandă numerică 8 18 Colocviu 3
7 Fabricația virtuală 8 18 Examen 4
8 Sisteme de fabricație 8 18 Examen 3
9 Practică pentru elaborarea proiectului de absolvire - 26 Proiect 4
Total 234 6E+2C+1P 30

Gol