UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Formare continuă

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:

Transport Urban și Siguranța Circulației


Informații generale

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria transporturilor
Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria transporturilor și a traficului
Cod calificare L120240010
Taxă școlarizare: 1000 RON
Locul de derulare: Craiova - Facultatea de Mecanică
Responsabil program: Prof.dr.ing. DUMITRU Ilie

Acest curs beneficiază și de rezultatele cercetării din proiectul denumit PROIECTAREA VIRTUALA A UNOR APLICATII MECATRONICE SI ROBOTICE SPECIFICE INDUSTRIEI AUTOMOTIVE SI TRANSPORTURILOR – PV AMR, cod SMIS 50139, având ca partener compania AVITECH Co SRL.


Stadiu curs:

Înscriere cursanți u
Derulare curs u
      
Evaluare finală u
Inactiv u

Competențe (cf. RNCIS):

  • C3.1 Identificarea și caracterizarea proceselor tehnologice din terminalele de transport (încărcare, descărcare, transbordare, depozitare, formare entități de trafic, operații tehnice de mentenanță preventivă și corectivă, operații comerciale etc.).
  • C4.4 Utilizarea unor medode specifice pentru analizarea și evaluarea programul de circulație a vehiculelor diferitelor moduri de transport, în raport cu indicatori de calitate adecvați pentru servicii de transport (consumuri energetice, costuri specifice, parametri calitativi – durată, confort, securitate, siguranță)
  • C5.4 Utilizarea unor metode specifice ale nivelului de serviciu pentru estimarea congestiei pe o infrastructura rutiera; determinarea capacitatii necesare a infrastructurii pentru evitarea/limitarea congestiei pe arterele rutiere urbane inclusiv prin folosirea tehnicilor ITS (Sisteme Inteligente în Transporturi)
  • C6.2 Utilizarea cunoștințelor specifice, tehnicilor și metodelor pentru evaluarea resurselor necesare dezvoltării sistemului de transport în funcție de evoluția cererii de transport și de repartizare a acesteia pe moduri de transport
  • CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare și muncă eficientă în echipa multidisciplinară (ingineri de diverse formații, arhitecți, urbaniști, biologi, statisticieni, matematicieni, economiști), pe diverse paliere ierarhice, în cadrul colectivului de lucru, promovându-se spiritul de inițiativă și creativitate

Plan de învățământ

Nr.crt. Denumirea disciplinei Ore curs Ore app. Forma ver. Credite
1 Transportul public - sistem și proces 14 14 Colocviu 3
2 Comanda și control în transporturi și trafic 14 14 Examen 3
3 Sisteme inteligente de transport 14 14 Examen 3
4 Proiectarea sistemelor de transport urban 14 14 Examen 3
5 Fiabilitatea și aspecte conexe în transporturi 14 14 Examen 3
6 Siguranța circulației 14 - Colocviu 3
7 Expertiza accidentelor 14 14 Examen 3
8 Poluare în transporturi 14 14 Colocviu 3
9 Practică pentru elaborarea proiectului de absolvire - 28 Proiect 6
Total 238 5E+3C+1P 30

Gol