UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Informații mobilitați studențești

Erasmus 2023-2024


Burse Dcotorale Erasmus+


Erasmus +

Mai multe informații despre programul Erasmus+ puteți găsi pe pagina Erasmus+ a Universității din Craiova

ANUNȚURI

Formularul pentru cerere de mobilitate este disponibil aici.

Anunțuri pentru lansare procedură de mobilități:

Criteriile generale de selecție sunt disponibile aici.


BURSELE DE MOBILITATE PENTRU STUDENȚI

Granturile ERASMUS de mobilitate studenți se acordă pe baza unui concurs de selecție anual.

Cadru general:

Cadrul general de funcționare al activităților Erasmus este reglementat de setul de Proceduri privind buna desfășurare a activităților de cooperare internațională

Criterii de eligibilitate:

 • să aibă promovate toate examenele;
 • să aibă cetățenie română;
 • să aibă minim media generală 7,00 (șapte);
 • pot participa la concursul de selecție studenți la studii de licență, studenți la master, studenți la doctorat;
 • nu pot participa studenții din an terminal, la care mobilitatea se va face pe semestrul II.

Suport financiar

Bursa Erasmus acordă studenților un suport financiar, care va acoperi în general cheltuielile de transport și cazare, studentul trebuind să suporte din resurse proprii alte cheltuieli necesare. Valoarea bursei Erasmus se stabilește exact după repartizarea fondurilor europene la Universitatea din Craiova, pentru anul academic următor, în funcție de solicitările selectate la nivelul fiecărei facultăți.

Tipuri de burse

 • burse de studiu
 • Bursele de studiu se derulează pe parcursul unui semestru la o universitate parteneră în cadrul programului Erasmus. În această perioadă studentul trebuie să urmeze activitățile didactice stabilite de comun acord cu acesta și universitatea parteneră, care se consemnează în acordul oficial "Learning Agreement". Studentul trebuie să susțină în final examenele aferente la universitatea parteneră, și să cumuleze minimum 30 de credite.

 • burse de plasament
 • Bursele de plasament se derulează în mod normal pe o perioadă de trei luni la o universitate parteneră în cadrul programului Erasmus. În această perioadă studentul trebuie să finalizeze un proiect sub îndrumarea cadrelor didactice de la universitatea parteneră, ale cărui detalii se consemnează în acordul oficial "Training Agreement". Studentul trebuie să susțină și să promoveze în final proiectul la universitatea parteneră.

Calendarul desfășurării procedurilor de asigurare a mobilității:

 • prima săptămână sem. II – depunerea dosarelor personale;
 • a doua săptămână sem. II – desfășurarea concursului de selecție;
 • a treia săptămână sem. II – repartizarea pe universități;
 • luna aprilie – completarea dosarelor și trimiterea lor la parteneri;
 • luna mai – verificarea înscrierilor la universitățile partenere;
 • luna iunie – definitivarea actelor necesare plecării, semnarea contractelor financiare;
 • luna septembrie, sau februarie – plecarea studenților, confirmarea înscrierii lor la universitățile partenere, confirmarea cazărilor și a integrării în universitatea de primire.

CONCURSUL DE SELECȚIE

Actele necesare înscrierii la concursul de selecție:
 • curriculum vitae într-o limbă de circulație internațională, sau a țării unde se solicită bursa de mobilitate;
 • scrisoare de motivație într-o limbă de circulație internațională, sau în limba țării unde se solicită bursa de mobilitate;
 • declarație scrisă că nu a mai beneficiat de o bursă Erasmus de același tip la nici o altă universitate din Romania sau CE;
 • document cu precizarea ordinii opțiunilor, din lista afișată a universităților partenere și a tipurilor de burse disponibile.
Aceste documente se vor depune într-un dosar cu șină, înaintea procedurii de selecție, la secretariatul facultății. La dosarul studentului se va atașa de către secretariat situația școlară la zi, extrasă din programul de evidență a studenților.

Probe de concurs

Concursul constă într-o singură probă, de cunoștințe de limbă străină, cu durata de 40 de minute. La test se va face o traducere bilaterală, în scris, în una din limbile: engleză, franceză, germană. Dacă studentul are deja un certificat de competență lingvistică valabil (TOEFL, …) nu mai este necesară susținerea acestui test, iar nivelul absolvit și rezultatul obținut la acel examen se vor converti într-o notă în sistemul 1…10.

Calculul punctajului

Media de concurs Mc se va calcula astfel:
Mc = 0.7 · Mp + 0.3 · Meng , unde:
Mp: media ponderată a anilor de studiu - adică: media aritmetică a produselor:
         (notei la o disciplină) · (numărul de credite al disciplinei)
Meng: media la testul de limba engleză, sau franceză, sau germană

Exemplu:

nota 6 la Matematici speciale, care are 5 credite, nota 9 la Desen tehnic, care are 3 credite,…
→ Mp=(6 · 5 + 9 · 3)/2=28.5 puncte
→ Meng: 8.5
→ Mconc = 0.7 · 28.5 + 0.3 · 8.5= 19.95 + 2.55 = 22.5 puncte

Repartizarea locurilor

Repartiția studenților pe locurile afișate se va face în ordinea mediei de concurs, la cea mai apropiată dintre opțiunile disponibile, pe care studentul le-a menționat în documentul din dosar.

STRATEGIE INTERNATIONALIZARE

Strategie Internationalizare facultate

COMISIA PENTRU COOPERĂRI INTERNAȚIONALE

 1. Conf.dr.ing. Nicolae CRĂCIUNOIU - președinte, coordonator ERASMUS
 2. Prof.dr.ing. Ilie DUMITRU
 3. Prof.dr.ing. Paul RINDERU
 4. Conf.dr.ing. Adrian Sorin ROȘCA
 5. Conf.dr.ing. Alina DUȚĂ
 6. Conf.dr.ing. Sabin RIZESCU
 7. S.l.dr.ing. Laurențiu RACILĂ

COMISIA DE SELECȚIE PENTRU STUDENȚI ERASMUS

 1. Conf.dr.ing. Nicolae CRĂCIUNOIU - președinte, coordonator ERASMUS
 2. Prof.dr.ing. Ilie DUMITRU
 3. Conf.dr.ing. Adrian Sorin ROȘCA
 4. Conf.dr.ing. Laurențiu RACILĂ
 5. Lect.dr. Loredana ISPAS
 6. Lect.dr. Daniela Scortan
 7. As.dr. Andreea Iliescu

COMISIA DE SELECȚIE CADRE DIDACTICE ERASMUS

 1. Prof. dr. ing. Gheorghe Stefan - presedinte
 2. Prof. dr. ing. Paul Rinderu
 3. Prof. dr. ing. Mihnea Marin
Gol