UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Actualizat la 3.04.2024


Admitere Licență - Înscriere

CONDITII DE INSCRIERE

Pentru înscrierea online accesați informațiile de la link-ul: Admitere online

 1. La concursul de admitere în ciclul I - studii universitare de licență pot candida  absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
 2. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor depune un dosar mapă cu toate documentele necesare admiterii.

DOCUMENTE NECESARE ADMITERII

 1. copie după cartea de identitate.
 2. fișa de înscriere – ciclul I - de studii universitare de licență (se imprimă pentru confirmarea locului din modulul de înscriere)
 3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original și foaia matricolă; absolvenții de liceu din promoția 2023/2024 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință tip din care să rezulte că au absolvit liceul și au promovat examenul de bacalaureat, menționându-se media generală de la bacalaureat și mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 4. certificatul de naștere, în copie legalizată; legalizarea se poate efectua și de către Comisia de admitere a facultății;
 5. adeverință medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale școlare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie;
  - candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de organele medicale județene (după caz, a municipiului București) de orientare școlară și profesională. În adeverințele respective se va menționa în mod expres gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională, din ordinul Ministerului Sănătății nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare.
 6. două fotografii;
 7. adeverință din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultății, precum și diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenții care doresc să urmeze un nou program de studiu;
 8. declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare subvenționată de la buget la ciclul de licență, conform Modelului atașat;
 9. acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certifi­catele de deces ale părinților, în cazul celor orfani de ambii părinți; adeverințe de la Casa de copii, în cazul celor aflați în această situație; adeverință pentru copiii salariaților Universității din Craiova sau din alte instituții de învățământ, conform legii;
 10. pentru candidații de etnie rromă, adeverință din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizație legal constituită;
 11. chitanța doveditoare a plății taxei de înscriere la concursul de admitere.

Observatie:

          In cazul in care dosarul cu acte originale s-a depus deja pentru admiterea la o alta facultate, la actele prevazute mai sus se adauga o adeverinta de inscriere de la facultatea respectiva.

TAXA DE INSCRIERE

 • Valoarea taxei este de 200 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la licență se achită în contul Universității din Craiova, Titular cont: Universitatea din Craiova,C.I.F. 4553380:
  • la casieria Universității, sau
  • on-line din macheta platformei de înscriere, folosind cardul
Gol