UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Viața academică - EVENIMENTE

CEREMONIE ACORDARE TITLU DOCTOR HONORIS CAUSA

Prof. univ. dr. ing. DHC Gigel Paraschiv - Univ. Politehnica București

La propunerea Facultatății de Mecanică s-a acordat în ziua de 14 iulie 2017 de către Universitatea din Craiova,  titlul de Doctror Honoris Causa domnului prof. Gigel PARSCHIV.

  • Imagini de la această ceremonie derulată în Sala Albastră din clădirea centrală a Universității.
  • Cu această ocazia domnia sa a susțiut o disertație cu titlul Ingineria relansare și interconectare
Prof. Gigel PARSCHIV

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Absolvent al Universității Politehnica din București în 1992 la specializarea Construcții de Mașini Agricole, profesorul Gigel PARASCHIV urmează treptele devenirii profesionale în învățământul superior mecanic, având o abordare enciclopedică bazată pe studii la nivel interdisciplinar, legate de economie, management, relații academice și informații, fiind de departe un adevărat creator de școală în ingineria sistemelor biotehnice. A parcurs cu succes toate treptele carierei universitare, de la preparator până la profesor universitar, fiind de asemenea decan al Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, respectiv prorector al Universității Politehnica din București. Vasta activitate pluridisciplinară i-a permis inițierea și dezvoltarea a numeroase direcții de cercetare teoretică și practică din domeniile: modelării matematice și simulării proceselor în ingineria mecanică, sistemelor CAD, sistemelor de acționare a mașinilor și instalațiilor, ingineriei și managementului mediului, etc. Prin personalitatea complexă a cercetătorului și managerului, profesorul universitar Gigel Paraschiv, a coagulat în jurul domniei sale echipe științifice din medii culturale și de cercetare diferite, realizând un context științific fructuos în plan academic și profesional, într-o simbioză remarcabilă a excelenței caracteristice domeniului ingineriei mecanice dedicate interacțiunii dintre mașină și mediu. Domnul profesor Gigel Paraschiv a fost in permanență preocupat de dezvoltarea competențelor profesionale, științifice și manageriale, având de asemenea numeroase stagii de pregătire în varii domenii, de la managementul proiectelor la formare si dezvoltare continuă
VL

DOMENII DE COMPETENȚĂ ȘI CONTRIBUȚII REMARCABILE

Lista lucrărilor de cercetare a domnului profesor Gigel Paraschiv prezintă o consistență și diversitate impresionante, in direcții ce acoperă un vast domeniu ingineresc si managerial. Eforturile științifice ale profesorului Gigel Paraschiv s-au concretizat prin implicarea în peste 40 de contracte de cercetare științifică, dintre care o mare parte cu responsabilitate directă; elaborarea a 7 brevete de invenție, publicarea a 17 cărți și manuale, precum si conceperea și realizarea a peste 200 de articole (prim autor sau coautor la peste 100 articole în reviste naționale și internaționale de specialitate; peste 60 de lucrări științifice publicate în reviste cotate ISI și/sau indexate în baze de date internaționale; prezentarea a numeroase lucrări științifice la diverse evenimente științifice naționale și internaționale). De remarcat publicațiile de referință în peisajul lumii tehnice la nivel academic, dintre care menționăm: Cunoașterea automobilului. Motorul și accesoriile sale; Testarea asistată a sistemelor biotehnice; Sisteme de acționare a mașinilor și instalațiilor; Metode matematice în biotehnică și ingineria mediului; Modelarea matematică și încercarea experimentală a mașinilor de frezat solul; Programe de inițiere în AutoLISP cu aplicații în construcția de mașini agricole; Sisteme de acționare etc. Expertiza acumulată în decursul anilor a facilitat recunoașterea personalității profesorului Gigel Paraschiv în rândul cercetătorilor de vârf, fiind invitat să susțină prelegeri și să participe la numeroase manifestări internaționale. Astfel, profesorului Gigel Paraschiv i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, totodată fiind membru a numeroase și prestigioase asociații academice, printre care merită să amintim: membru asociat al Academiei de Științe Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisești” - secția mecanizare; membru corespondent al Academiei de Științe ale Securității Naționale; președintele consiliului director al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare (INMA) – factor responsabil în Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică; președinte al Societății Inginerilor de Mecanică Agricolă din România (SIMAR) etc.
Gol